MaculaVereniging

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de MaculaVereniging verwerkt van leden, abonnees en donateurs.

Indien u lid wordt van de MaculaVereniging, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de MaculaVereniging verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren u om het privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor u eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: MaculaVereniging, Postbus 418, 2000 AK Haarlem.
Kamer van Koophandel nr.: 30164182.
De functionaris gegevensbescherming is de voorzitter van de MaculaVereniging en is bereikbaar via: tel.: 030-2980707 en e-mail: voorzitter@maculavereniging.nl.

2. Welke gegevens verwerkt MaculaVereniging en voor welk doel?

2.1. In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a. voor- en achternaam
b. voorletters
c. adresgegevens
d. telefoonnummer
e. e-mailadres
f. bankrekeningnummer
g. geboortejaar
h. interessegebied voor informatie
2.2. De MaculaVereniging verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van informatie.
b. uw naam, adresgegevens, e-mailadres en geboortejaar worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de MaculaVereniging.
c. het interessegebied wordt gebruikt om informatie te sturen over bijeenkomsten en informatie die bij uw interesse aansluiten.
d. uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen.
e. uw gegevens worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst bewaard om u te vragen naar uw ervaringen met de MaculaVereniging.
2.3. De MaculaVereniging kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden.

3. Bewaartermijnen

De MaculaVereniging verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de MaculaVereniging de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de MaculaVereniging passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
4.2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de MaculaVereniging gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de MaculaVereniging. Met de bewerkers is een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en dit privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van de bewerkers.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1. Via de ledenadministratie (ledenadministratie@maculavereniging.nl) kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De MaculaVereniging zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de MaculaVereniging uw verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.
5.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie. De MaculaVereniging zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij wij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt zijn de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de MaculaVereniging u hiervan op de hoogte brengen.
5.3. Indien u klachten heeft over de wijze waarop de MaculaVereniging uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (voorzitter@maculavereniging.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep doen op de bevoegde rechter.
5.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze de ledenadministratie, e-mail: ledenadministratie@maculavereniging.nl.

6. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacybeleid te bekijken.

Logo AMD-life

MaculaVereniging
Telefoon: 030-298 07 07
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.
E-mail: info@maculavereniging.nl
Postadres: Postbus 418, 2000 AK Haarlem
KvK-nummer: 30164182
Bankrekeningnummer: NL85 RABO 0375 921 540

Lees voor