Doelen & Beleid

Doelen

In maart 2000 is de Macula-Degeneratie Vereniging Nederland opgericht. In 2015 is de naam gewijzigd in MaculaVereniging.

Het is de patiëntenvereniging die zich inzet voor de groeiende groep van mensen met macula-degeneratie (MD). Door de westerse leefgewoonten en het ouder worden van de mensen komt MD steeds vaker voor.

De missie en visie van de MaculaVereniging is steun en perspectief bieden aan mensen met macula-degeneratie (MD). Om dat te bereiken zet de vereniging zich in voor:

 • het bevorderen van bekendheid van de vereniging door bewustwording en voorlichting.
 • het bevorderen van eigen keuze en eigen regie.
 • het bieden van steun aan de doelgroepen.
 • het organiseren van lotgenotencontact.
 • het geven van betrouwbare informatie aan de doelgroepen.
 • het op velerlei terreinen behartigen van de belangen van onze  doelgroepen.
 • een vereniging te zijn met impact en een duidelijk imago.

Documenten

ANBI Informatie

De maculaVereniging is voor de Belastingdienst een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat je giften aan de maculaVereniging vaak kunt aftrekken van de belasting.

Beleid

De MaculaVereniging onderscheidt de volgende doelgroepen/leden:

 • mensen die lijden aan een vorm van MD.
 • erfelijke dragers van een vorm van MD.
 • naasten van mensen die lijden aan een vorm van MD.

Om het welzijn en het behartigen van de belangen van de leden verder te verbeteren, richt de MaculaVereniging zich ook op het leggen en onderhouden van contacten met zorgverleners en deskundigen op het gebied van macula-degeneratie.

Activiteiten

De MaculaVereniging heeft drie kernactiviteiten:

 • Lotgenotencontact.
 • Informatievoorziening.
 • Belangenbehartiging.

In het Beleidsplan 2022-2025 worden deze kernactiviteiten nader toegelicht.

Financieel

De belangrijkste inkomsten van de MaculaVereniging bestaan uit contributiegelden van onze leden. Daarnaast wordt ieder jaar subsidie aangevraagd bij het ministerie van VWS/Fonds PGO voor activiteiten op het gebied van lotgenotencontact, voorlichting en belangenbehartiging. De vereniging ontvangt voorts jaarlijks een aantal donaties en legaten.

Beleidsstukken

Beleidsplan 2022-2025
Driejarenbeleidsplan MaculaVereniging 2019-2021
Visiestuk MaculaVereniging Vooruitzicht 2017-2018
Perspectiefnota MD Vereniging 2014-2017

Beloningsbeleid bestuursleden

De bestuursleden kunnen opteren voor een vrijwilligersvergoeding ter dekking van de door hen gemaakte onkosten.

Onkostenvergoedingen vrijwilligers

Het betalen van onkostenvergoedingen aan vrijwilligers van de MaculaVereniging geschiedt met de volgende uitgangspunten:

 1. de declarant onderneemt altijd zelf actie om gemaakte kosten te declareren en gebruikt hiervoor het declaratieformulier
 2. onkostendeclaraties dienen goedgekeurd te worden door de penningmeester
 3. de penningmeester zal zo spoedig mogelijk na goedkeuring van de declaratie tot uitbetaling overgaan
 4. wanneer men kosten wenst te declareren die buiten de grenzen van deze nota vallen, dient men vooraf hierover een schriftelijk verzoek aan de penningmeester te richten voor toestemming van deze kosten.

Welke vergoedingen zijn er?

 • Openbaar vervoer: reiskosten worden vergoed op basis van kosten van openbaar vervoer, 2de klas, onder vermelding van plaats, datum en doel van de reis.
 • Reiskosten per auto: deze reiskosten worden vergoed op basis van € 0,19 per kilometer, onder vermelding van plaats, datum en doel van de reis.
 • Verzoeken om vergoedingen, niet begrepen onder het voorgaande, worden van tevoren voorgelegd aan de penningmeester. In alle gevallen beslist de penningmeester in overleg met het Dagelijks Bestuur.
 • Naast de algemene onkostenvergoeding zijn er voor de verschillende werkgroepen specifieke onkostenvergoedingsregelingen.

Algemene bepalingen

 • Alle voorgaande regelingen komen hiermee te vervallen.
 • Alle vergoedingen vallen onder de fiscale regeling vrijwilligerswerk van de belastingdienst geldend in het jaar van declaratie.

Declaratieformulier