MaculaVereniging

Postadres: Postbus 418, 2000 AK Haarlem
Telefoon: 030-298 07 07
E-mail: ledenadministratie@maculavereniging.nl
KvK-nummer: 30164182

I. Toepasselijkheid voorwaarden, privacybeleid en statuten

Door het aanmelden als lid van MaculaVereniging bevestigt het lid bekend en akkoord te zijn met deze voorwaarden en met het privacybeleid van de MaculaVereniging. Op deze voorwaarden is hetgeen in de statuten van de MaculaVereniging is bepaald van toepassing.

II. Lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap van MaculaVereniging staat open voor natuurlijke personen van alle leeftijden.
 2. Ook personen woonachtig buiten Nederland kunnen lid worden van MaculaVereniging.
 3. Het lidmaatschap is pas definitief nadat de MaculaVereniging de aanmelding schriftelijk heeft bevestigd en nadat de verschuldigde contributie is ontvangen. Het lid ontvangt een relatienummer.
 4. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 5. Het lid dient ervoor zorg te dragen dat de MaculaVereniging over de juiste contactgegevens beschikt.

III. Duur

 1. Het lidmaatschap van de MaculaVereniging wordt aangegaan voor het kalenderjaar en wordt elk jaar automatisch verlengd. Beëindigen dient, bij voorkeur schriftelijk, te geschieden vóór 30 november.
  Lidmaatschap beëindigen volgens artikel 6 van de statuten.
  Het lidmaatschap eindigt:
  a. door de dood van het lid;
  b. door opzegging door het lid;
  c. door opzegging door de vereniging;
  d. door ontzetting.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
  Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk:
  a. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen);
  c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.
Lees voor