Gedragscode

Inleiding

De MaculaVereniging is een organisatie die zich inzet voor de belangen van mensen met maculadegeneratie (MD). De vereniging wordt uitsluitend gedreven door vrijwilligers die zelf MD hebben of hiermee in aanraking zijn gekomen. De vrijwilligers zijn betrokken bij verschillende activiteiten, zoals het bestuur, de info-lijn, en de contentredactie voor zowel digitale (website, nieuwsbrief, social media) als analoge (blad MaculaVisie) communicatie.
Deze gedragscode is bedoeld om een duidelijk kader te bieden voor het gedrag en de verwachtingen van alle vrijwilligers binnen de vereniging.

Algemene Gedragsregels

Respect: Toon respect en begrip voor elkaar, zowel binnen als buiten de vereniging.
Communicatie: Wees open, eerlijk en transparant in alle vormen van communicatie.
Integriteit: Handel te allen tijde integer en professioneel.
Inclusiviteit: Streef naar een inclusieve omgeving waarin iedereen zich welkom en gehoord voelt.
Verantwoordelijkheid: Neem verantwoordelijkheid voor je eigen acties en beslissingen.

Specifieke Gedragsregels voor verschillende rollen

Bestuur

Transparantie: De besluitvorming dient open en transparant te zijn.
Vertrouwelijkheid: Gevoelige informatie dient vertrouwelijk behandeld te worden.
Belangenverstrengeling: Voorkom elke vorm van belangenverstrengeling.

Medewerkers Info-lijn en Belteam

Deskundigheid: Streef naar het geven van accurate en up-to-date informatie.
Empathie: Toon empathie en geduld bij het beantwoorden van vragen en het bieden van ondersteuning.

Content Redactie

Nauwkeurigheid: Zorg voor correcte en goed onderzochte informatie in alle publicaties.
Diversiteit: Streef naar een diversiteit aan stemmen en perspectieven in de content.

Digitale en Sociale Media

Netiquette: Houd je aan goede manieren op het internet en social media platforms.
Privacy: Wees voorzichtig met het delen van persoonlijke of gevoelige informatie.

Klachtenprocedure

Als er klachten zijn over het gedrag van een vrijwilliger, kunnen deze schriftelijk worden ingediend bij het bestuur. Het bestuur zal de klacht onderzoeken en passende maatregelen nemen.

Handhaving

Overtreding van deze gedragscode kan leiden tot verschillende vormen van disciplinaire actie, afhankelijk van de ernst van de overtreding.

Slotwoord

Deze gedragscode is niet uitputtend maar bedoeld als een leidraad voor ethisch en respectvol gedrag binnen de MaculaVereniging. Het naleven van deze code draagt bij aan het creëren van een positieve en ondersteunende gemeenschap voor iedereen die betrokken is bij de MaculaVereniging.